Sıkça Sorulan Sorular

Vakıf Resmi Senedi


TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERI EĞİTİM, SOSYAL YARDIM VE SAĞLIK VAKFI

 

RESMİ SENEDİ

 

VAKFIN ADI:

 

MADDE 1 - Vakfın adı "Türkiye Futbol Antrenörleri Eğitim, Sosyal Yardım ve Sağlık

 

Vakfıdır." Vakfın kısaltılmış adı; TÜFAV"dır .Vakıf her türlü işlemde kısaltılmış adını
kullanabilir. 1ş bu resmi senette sadece " vakıf " denilecektir..

VAKFIN MERKEZİ:

 

MADDE 2 - Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya ilçesinde olup ikametgah adresi:

Ziya Gökalp Cad -22 / 31-A/B Köşem Apr. Teras Kat- Kızılay / Ankara' dır. İlgili mevzuat
çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt
içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

 

VAKFIN GAYESİ:

 

MADDE 3 - Vakfın amacı; her düzeydeki futbol antrenör lisansına sahip antrenörlerin
eğitimleri , sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmeleri, sağlık sorunlarının çözülmesi ve
bakıma muhtaç antrenörlerin bakımını yapmak, yaptırmak için çalışmak ve yatırımda

bulunmaktır.

 

Aşağıdaki hususlar bu amaca girer:

A- Her düzeydeki antrenörlük diplomasına sahip Futbol Teknik adamlarının,
antrenörlerin mesleki eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak ve ilgili
gereksinimlerini karşılamak üzere, spor kulübü, spor saha ve tesisleri kurmak, sosyal
tesisler, tedavileri için hastane, antrenör evi, lokali, eğitim ve kamp merkezleri
yapmak, yaptırtmak, açmak, üstlenmek ,yönetmek , işletmek , denetlemek , bakımı ve
onarımlarını yapmak , yaptırmak , bu konularla ilgili her türlü faaliyetlerde
bulunmak, yatırım yapmak.

B- Türkiye de futbolun gelişmesini sağlamak için kamu ve özel, kurum ve Kuruluşlarla
konferans, seminer vb. gibi eğitim etkinlikleri düzenlemek , bu konudaki
faaliyetlerde işbirliği yapmak ,araştırma yapmak ,yaptırtmak, kitap, dergi ve benzeri
C- Futbol antrenörlerinin toplumsal ve ekonomik açılardan güçlenebilmesi konut ve
benzeri ihtiyaçlarının giderilmesi, tatil ve dinlenme gereksinimlerinin
karşılanabilmesi için kooperatif kurmak, tatil köyü, otel yapımı,alımı, işletilmesi için
gerekli girişim ve yatırımlarda bulunmak üzere ortaklıklar kurmak ve ya kurulmuş
ortaklıklara katılmak.

D- Hazırlanacak vakıf işletim yönetmeliğine uygun olarak emekli aylığı vermek, toptan
ödemede bulunmak, emeklilik hakkı kazananlara hastalık, kaza, ölüm gibi hallerde
yardımcı ve ihtiyaç duyulan benzer durumlarda maddi manevi yardımlar yapmak,
konuyla ilgili olarak devlet güvenceli sigorta şirketleriyle işbirliği yapmak.

E- Vakıf olarak muhtaç durumdaki üyelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

 

MADDE 4 - Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında , miktar ve değeri
kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle
sahip olmaya ve kullanmaya , vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını
satmaya, devir ve ferağ etmeye , gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren
bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,
vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın
alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa,
menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,
vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt
dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya,
bunlardan yardım almaya, yardım etmeye ve bunları sağlamak için anlaşmalar yapmaya,
taşınmaz malları irtifak, intifa sükna, üst reyin , ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule,
bu haklan kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve
taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya , geçerli banka
kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde
ödünç almaya, kefalet, rehin , ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet
konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir
elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi
işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da
denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya
da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme ,
inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya TMK' nun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve
yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.
MADDE 5 - Vakfın kuruluş mal varlığı Türkiye Futbol Antrenörleri Demeği (TÜFAD) tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000.000.000.- TL.'dır (Elli milyar liradır.). Kuruluş mal varlığı vakfın kurulmasını müteakip , mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

 

MADDE 6 -Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
A- Mütevelli Heyet
B- Yönetim Kurulu
C- Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET:

 

MADDE 7 - Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adlan yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilik temsilcileri ve sonradan vakfa alınacak üyelerdir. Vakfa her yıl yeni alınacaklar, mütevelli heyetin onayı alınarak saptanır. Bu oran mevcut mütevelli heyet üye sayısının % 20 sini geçemez.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

MADDE 8 - Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin görev ve yetkileri :
A- Yönetim kurulu üyelerini ve yedek üyeleri seçmek. B- Denetim kurulu üyelerini ve yedek üyeleri seçmek. C- Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını
görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek. D- Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek·
E- Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul
Etmek.
F- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse
miktarını belirlemek.
G- Gerektiğinde vakıf senedinde ilave değişiklikler yapmak. H- Vakıfa alınacak Vakıf üyelerinin kayıt koşullarını ve haklarını belirlemek. 1- Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 903 sayılı Kanunun uygulanmasını Gösterir Tüzük hükümleri itibari ile azil

MÜTEVELLI HEYETIN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NISABI:

 

MADDE 9 - Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
A- Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı
içinde,
B- Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konular
görüşmek üzere kasım ayı içinde , toplanır.
Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet
üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde
olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer
almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra,
hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve
sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında
gündeme madde ilavesi mümkündür.
Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere
ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı
takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda
toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların
eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı
ayrıca karara bağlanır.
Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka
üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam
sayısının üçte ikisidir.(2/3 dür).

 

YÖNETİM KURULU:

 

MADDE 10 - Vakıf yönetim kurulu , mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek dokuz asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır.
Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Yerine sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Toplantı yeter sayısı beş olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

MADDE 11 - Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:
A- Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
B- Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında vakıf faaliyetlerinin düzenli ve
verimli olarak yürütülmesini sağlar.Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarına
hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
C- Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması
hususunda gereken çalışmaları yapar.
D- Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilere hukuki, mali ve sair
konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
E- Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür
atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde
görevlerine son verir.
F- Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder,
gerektiğinde işlerine son verir.
G- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik
açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar,
H- Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri mütevelli heyete teklifte bulunur.
İ- Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider
cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
J- Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
K- Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
L- Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
M- İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf içi mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri
yapar.

 

VAKFIN TEMSİLİ:

 

MADDE12 - Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda belirteceği esaslar dahillinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.
 

MADDE13 -
Denetim kurulu, mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışardan iki yıl için seçilecek üç kişiden oluşur, ayrıca üç yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

HUZUR HAKKI:

 

MADDE 14 - Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarına mütevelli heyet belirler.

 

VAKFIN GELİRLERİ:

 

MADDE 15 - Vakfın gelirleri aşağıda belirtilmiştir:
A- Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
B- Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
C- İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
D- Vakıf menkul ve gayri menkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

VAKIF GELIRININ TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

 

MADDE 16 - Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapan 903 sayılı Kanun' un 4. maddesi ile bu kanunun uygulanmasını gösterir tüzüğün 37. maddesi hükmü uyarınca; vakfın yıllık gelirlerinin % 20 si yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, % 80 i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

 

RESMI SENET DEĞIŞİKLIĞİ:

 

MADDE 17 - Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.
MADDE 18 - Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın mal varlığı konusuna en yakın olan bir başka vakfa veya demeğe devredilir. Vakfın devri ve feshi, mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür..

 

VAKIF KURUCULARI:

 

MADDE 19 - Vakıf kurucularının adı, soyadı, ikametgah adresleri ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir:


 

ADI VE SOYADI: İsmail DILBER
İKAMETGAH ADRESI: Sümer Sok, No:38/24 Kızılay /Ankara
UYRUĞU: T.C

 

ADI VE SOYADI: Müjdat YALMAN
İKAMETGAH ADRESI: Ankara 85 Sitesi 177. Sok, N0.6 Beysukent /Ankara
UYRUĞU: T.C

 

ADI VE SOYADI: Asaf ÖZKARA
İKAMETGAH ADRESI: Ümitköy Sitesi No 18/3 Ümitköy /Ankara
UYRUĞU: T.C

 

ADI VE SOYADI: Harun Haldun ERGİN
İKAMETGAH ADRESI: Irfan Baştuğ Cad.No.84/7 Aydınlıkevler/Ankara
UYRUĞU: T.C

 

ADI VE SOYADI: Savaş YORGANCI
İKAMETGAH ADRESI: Konutkent 2 C 6 Blok B-17
Çayyolu /Ankara
UYRUĞU: T.C


 

GEÇICİ HÜKÜMLER:

 

GEÇİCİ MADDE 1- Vakfin ilk geçici yönetim kurulu, 19. maddede adı ve soyadı belirtilen kuruculardan oluşmuştur. Geçici yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içerisinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.
GEÇICI MADDE 2 -
Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere ASAF ÖZKARA yetkili kılınmıştır.